BĄDŹ ŚWIADOM TERMINÓW!

Kalendarz Podatnika 2019

Wiele osób pyta nas – do kiedy złożyć deklarację PIT w 2019? Jakie deklaracje jestem zobowiązany wypełnić? 

Postanowiliśmy przygotować małe kalendarium podatnika na rok 2019 wraz z opisem wszystkich PIT-ów!

Do 20 stycznia 2019 r. :

PIT-6- podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. będą ustalać na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej;

PIT-16 - osoby fizyczne, które prowadzą (lub zamierzają prowadzić) pozarolniczą działalność gospodarczą i chcą opodatkować ją w formie karty podatkowej;

• oświadczenie o zmianie metody opodatkowania (podatek na zasadach ogólnych 19 proc. lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Do 31 stycznia 2019 r. :

PIT-16A - podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej;

PIT-28 - podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze;

PIT-19A - podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych;

PIT-11 – pracodawca musi wysłać elektronicznie za pracowników do US.

Do 28 lutego 2019r. :

PIT-40A - wystawiany jest przez organ rentowy automatycznie;

PIT-11 – pracodawca zobowiązany jest przesłać go pracownikom.

Do 20 kwietnia 2019r. :

· wpłata za marzec 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

· wpłata za marzec 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

· wpłata za marzec 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

· wpłata za marzec 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

· wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2019 r.

· wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2019 r.

· wpłata za marzec 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

· wpłata za marzec 2019 r. na PFRON

Do 25 kwietnia 2019r. :

· wpłata podatku VAT za marzec 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

· wpłata podatku VAT za I kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K

· wpłata podatku akcyzowego za marzec 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

· złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 2019 r.

· złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2019 r.

· złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2019 r.

· złożenie JPK_VAT za marzec 2019 r.

· przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2019 r.

Do 30 kwietnia 2019r. :

· złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2018 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty

· złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A

· przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2018 r. (przygotowanego w strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości) przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia

Do 10 maja 2019 r. :

· wpłata składek ZUS za kwiecień 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

· złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2019 r.

Do 15 maja 2019 r. :

· wpłata składek ZUS za kwiecień 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

· wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2019 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

· wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne

Do 20 maja 2019r. :

· wpłata za kwiecień 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

· wpłata za kwiecień 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

· wpłata za kwiecień 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

· wpłata za kwiecień 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

· wpłata za kwiecień 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

· wpłata za kwiecień 2019 r. na PFRON

Do 27 maja 2019r. :

· wpłata podatku VAT za kwiecień 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

· wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

· złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień 2019 r.

· złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za kwiecień 2019 r.

· złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2019 r.

· złożenie JPK_VAT za kwiecień 2019 r.

· przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2019 r.

Do 10 czerwca 2019r. :

· wpłata składek ZUS za maj 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

· złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2019 r.

Do 17 czerwca 2019r. :

· wpłata składek ZUS za maj 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

· złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2019 r.

Do 21 czerwca 2019 r. :

· wpłata za maj 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

· wpłata za maj 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

· wpłata za maj 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

· wpłata za maj 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

· wpłata za maj 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

· wpłata za maj 2019 r. na PFRON

Do 25 czerwca 2019 r. :

· wpłata podatku VAT za maj 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

· wpłata podatku akcyzowego za maj 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

· złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za maj 2019 r.

· złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za maj 2019 r.

· złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2019 r.

· złożenie JPK_VAT za maj 2019 r.

· przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2019 r.

· do końca czerwca 2019 r. ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym

Do 10 lipca 2019r. :

· wpłata składek ZUS za czerwiec 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

· złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2019 r.

Do 15 lipca 2019r. :

· wpłata składek ZUS za czerwiec 2019 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

· wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2019 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

Do 22 lipca 2019r. :

· wpłata za czerwiec 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

· wpłata za czerwiec 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

· wpłata za czerwiec 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

· wpłata za czerwiec 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

· wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2019 r.

· wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2019 r.

· wpłata za czerwiec 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

· wpłata za czerwiec 2019 r. na PFRON

Do 25 lipca 2019r. :

· wpłata podatku VAT za czerwiec 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

· wpłata podatku VAT za II kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K

· wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

· złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 2019 r.

· złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za czerwiec 2019 r.

· złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2019 r.

· złożenie JPK_VAT za czerwiec 2019 r.

· przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2019 r.

Do 12 sierpnia 2019 r. :

· wpłata składek ZUS za lipiec 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

· złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2019 r.

Do 16 sierpnia 2019 r. :

· wpłata składek ZUS za lipiec 2019 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

· wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2019 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

Do 20 sierpnia 2019r. :

· wpłata za lipiec 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

· wpłata za lipiec 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

· wpłata za lipiec 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

· wpłata za lipiec 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

· wpłata za lipiec 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

· wpłata za lipiec 2019 r. na PFRON

Do 26 sierpnia 2019r. :

· wpłata podatku VAT za lipiec 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

· wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

· złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za lipiec 2019 r.

· złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za lipiec 2019 r.

· złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec 2019 r.

· złożenie JPK_VAT za lipiec 2019 r.

· przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za lipiec 2019 r.

Do 10 września 2019r. :

· wpłata składek ZUS za sierpień 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

· złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2019 r.

Do 16 września 2019r. :

· wpłata składek ZUS za sierpień 2019 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

· wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2019 r. oraz III raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

· wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne

· wpłata II raty podatku od środków transportowych

Do 20 września 2019 r. :

· wpłata za sierpień 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

· wpłata za sierpień 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

· wpłata za sierpień 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

· wpłata za sierpień 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

· wpłata za sierpień 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

· wpłata za sierpień 2019 r. na PFRON

Do 25 września 2019 r. :

· wpłata podatku VAT za sierpień 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

· wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

· złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za sierpień 2019 r.

· złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za sierpień 2019 r.

· złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2019 r.

· złożenie JPK_VAT za sierpień 2019 r.

· przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2019 r.

Do 10 października 2019r. :

· wpłata składek ZUS za wrzesień 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

· złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2019 r.

Do 15 października 2019r. :

· wpłata składek ZUS za wrzesień 2019 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

· wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2019 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

Do 21 października 2019r. :

· wpłata za wrzesień 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

· wpłata za wrzesień 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

· wpłata za wrzesień 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

· wpłata za wrzesień 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

· wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2019 r.

· wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2019 r.

· wpłata za wrzesień 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

· wpłata za wrzesień 2019 r. na PFRON

Do 25 października 2019r. :

· wpłata podatku VAT za wrzesień 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

· wpłata podatku VAT za III kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K

· wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

· złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2019 r.

· złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2019 r.

· złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2019 r.

· złożenie JPK_VAT za wrzesień 2019 r.

· przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2019 r.

Do 12 listopada 2019 r. :

· wpłata składek ZUS za październik 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

· złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2019 r.

Do 15 listopada 2019 r. :

· wpłata składek ZUS za październik 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

· wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2019 r. oraz IV raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

· wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne

Do 20 listopada 2019r. :

· wpłata za październik 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

· wpłata za październik 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

· wpłata za październik 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

· wpłata za październik 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

· wpłata za październik 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

· wpłata za październik 2019 r. na PFRON

Do 25 listopada 2019r. :

· wpłata podatku VAT za październik 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

· wpłata podatku akcyzowego za październik 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

· złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za październik 2019 r.

· złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za październik 2019 r.

· złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2019 r.

· złożenie JPK_VAT za październik 2019 r.

· przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik 2019 r.

Do 10 grudnia 2019r. :

· wpłata składek ZUS za listopad 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

· złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2019 r.

Do 16 grudnia 2019r. :

· wpłata składek ZUS za listopad 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

· wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2019 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

Do 20 grudnia 2019 r. :

· wpłata za listopad 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

· wpłata za listopad 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

· wpłata za listopad 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

· wpłata za listopad 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

· wpłata za listopad 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

· wpłata za listopad 2019 r. na PFRON

Do 27 grudnia 2019 r. :

· wpłata podatku VAT za listopad 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

· wpłata podatku akcyzowego za listopad 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

· złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za listopad 2019 r.

· złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za listopad 2019 r.

· złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2019 r.

· złożenie JPK_VAT za listopad 2019 r.

· przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2019 r.

Do 30 grudnia 2019r. :

· wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2019 r.

Do 31 grudnia 2019r. :

· przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad 2019 r.

Potrzebujesz naszych usług?

Wyślij do nas zapytanie, zadzwoń lub zostaw swojego maila.
Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak się da.

WYCEŃ USŁUGĘ