Przychody z Future Net, a zasady ich opodatkowania | TAXO - Twoje nowoczesne biuro rachunkowe

Przychody z Future Net, a zasady ich opodatkowania

autor: radca prawny Krzysztof Janas

 

Istnieje znaczna rzesza osób fizycznych, które osiągają przychody – czy to jako „dodatkowe źródło przychodów”, czy też traktując tego rodzaju działalność jako główne źródło przychodów – za pośrednictwem FutureNet, a które ma – w swoim podstawowym założeniu – pozwalać na zarabianie pieniędzy, każdego dnia, tylko dzięki korzystaniu z Internetu.

Celem niniejszego tekstu będzie próba przybliżenia w jaki sposób osoby, które z tego tytułu osiągają przychody, powinny się rozliczyć składając roczne zeznanie podatkowe. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że tekst niniejszy dotyczył będzie rozliczenia za rok 2018 r., które dokonać należy do końca kwietnia 2019 r. Podkreślić należy, że znowelizowane ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, dalej: „nowela ustawy o PIT”) przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, dalej: „ustawa o PIT”)  – w zakresie przychodów osiąganych ze zbycia walut wirtualnych (a które to waluty wirtualne, w trakcie korzystania z FutureNet, pojawią się prędzej czy później)– stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych przez Podatnika dopiero od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powyższe oznacza, że rok podatkowy 2018 r. będzie ostatnim, za który przychody z kryptowalut rozliczane będą według dotychczasowych, wywołujących sporo kontrowersji i wątpliwości zasad.

Nie da się dokonać przybliżenia tych zasad bez krótkiej charakterystyki tego czym jest FutureNet, jak i ukazania opisu na jakim etapie i kiedy dochodzi do zdarzeń mających znaczenie z perspektywy przepisów ustawy o PIT, a zatem zdarzeń generujących: przychód, koszty uzyskania przychodu.

 

Jak wygląda zarabianie na Future Net ?

FutureNet to portal społecznościowy, który daje dostęp – po zarejestrowaniu – do programu reklamowego FutureAdPro i BannersApp, kryptowaluty FutureCoin, portalu FutureNet (programu tak zwanych „matryc”). W ramach portalu FutureNet udostępnia się możliwość stworzenia własnego biznesu stosownie do dostępnych usług, w szczególności:

 • sprzedaży usług oraz produktów;
 • szkoleń online;
 • systemów pozyskiwania partnerów handlowych.

 

To w jaki sposób użytkownik FutureNet zarabia, jest zagadnieniem dość skomplikowanym. Najogólniej rzecz ujmując dzieje się to w ten sposób, że:

 1. kupuje paczki reklamowe FutureAdPro (oferowane do zakupu są paczki o różnej wartości), a która generuje określony % swojej wartości dziennie; warunkiem „zarobku” jest oglądanie reklam:

 

 • zakup następuje poprzez płatność walutą fiducjarną;
 • płatność może nastąpić poprzez walutę wirtualną akceptowaną przez FutureNet;

 

 1. kupuje matryce, które przyznają punkty – tzw. media points – za które można kupować usługi i produkty, jakie oferuje FutureNET:

 

 • zakup następuje w drodze decyzji użytkownika, który płaci za matrycę walutą fiducjarną lub wirtualną walutą akceptowalną przez FutureNet;
 • zakup następuje także „wbrew” woli użytkownika, gdyż przy wypłacie „zgromadzonych” środków (czy to w walucie fiducjarnej czy w walucie wirtualnej) pobierana jest opłata przez FutureNet, która przeznaczana jest na poczet kolejnej dostępnej matrycy;

 

 1. osiąga przychody pasywne wynikające stąd, że każda matryca w zależności od jej wartości określony % swojej wartości dziennie, a co jest uzależnione dodatkowo od liczby użytkowników w „drzewku matrycy”.

 

Podkreślić należy, że „wypłaty” środków zgromadzonych na FutureNet nie następują automatycznie, ale wymagają oddzielnej dyspozycji użytkownika, który może:

 • zlecić ich przelew na konto bankowe – w formie waluty fiducjarnej;
 • zlecić ich przekaz – „wypłatę” – w formie waluty wirtualne na wskazany adres portfela.

 

Warto wskazać, że FutureNet w swoim regulaminie czyni zastrzeżenia, czy i kiedy Użytkownikowi przysługuje „prawo do wypłaty środków”, rozumiane jako roszczenie do zarządzania – dysponowania posiadanymi środkami. I tak, jak wynika z punktu 7.8 regulaminu FutureNet informacje udostępnione w profilu konta Użytkownika, w szczególności wedle wartości zgromadzonych środków, stanowią wartości orientacyjne i mogą być skorygowane wobec weryfikacji Usługodawcy. W szczególności zgromadzone środki poddane zostają weryfikacji wobec dokonanego zlecenia wypłaty. Do momentu akceptacji rozliczenia Użytkownik nie posiada roszczenia o wypłatę środków.

Z kolei punkt 7.10 regulaminu FutureNet stanowi, że Użytkownik, niezależnie od dokonanego wyboru, może jednorazowo zlecić wypłatę o maksymalnej wartości $10 000. Do czasu zamknięcia procedury wypłaty środków zlecenie kolejnej wypłaty jest niedostępne. Maksymalna wysokość dostępnej wypłaty w przypadku wykorzystania transferu bankowego wynosi łącznie $15 000 w przeciągu 10 kolejnych dni kalendarzowych. Po upływie tego okresu czasu Użytkownik ponownie może zlecić dokonanie wypłaty na zasadach określonych powyżej.

 

Zdarzenia generujące przychody i koszty uzyskania przychodu.

 

            Z perspektywy Użytkownika FutureNet konieczne rozróżnienie, że czym innym jest:

 • jego relacja z FutureNet i to, o jakich przychodach, kosztach i do jakiego źródła można je zakwalifikować w myśl art. 10 ust. 1 ustawy o PIT;

 

 

Kwalifikacja przychodów uzyskiwanych z FutureNet.

Przychody z FutureNet, jakie uzyskuje Użytkownik – w rozliczeniu za rok 2018 – stanowią w ocenie niżej podpisanego przychód ze źródła, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, który stanowi, że źródłami przychodów są: kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych. Będąc bardziej szczegółowym, należy zakwalifikować te przychody jako przychody z odpłatnego zbycia niewystandaryzowanych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Teza ta wynika stąd, że:

– użytkownik najpierw dokonuje wpłaty na rzecz FutureNet określonej kwoty w walucie fiducjarnej lub wirtualnej;

– pod warunkiem ziszczenia się określonych przesłanek – częściowo od Użytkownika niezależnych (aktywność i tempo zbierania partnerów), a częściowo zależnych (warunek oglądania reklam) – w pewnym momencie za „zakupioną paczkę/matrycę” użytkownik uzyska prawo do zlecenia wypłaty środków pieniężnych/waluty wirtualnej, rzecz jasna o wartości większej niż kwota, którą wpłacił;

– zyski użytkownika są uzależnione od zysków FutureNet;

– gdy zleca wypłatę „zgromadzonych” środków to realizuje prawa z instrumentu pochodnego;

–  w pewnym sensie nawet to, jaka kwota czy to w walucie fiducjarnej, czy w walucie wirtualnej, zostanie mu „wypłacona” za realizację prawa z tak określonego instrumentu pochodnego, jest nieznana (FutureNet zastrzega, że przed faktyczną wypłatą dokonuje weryfikacji tego, ile środków przysługuje użytkownikowi programu).

Moment powstania przychodu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o PIT za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. Takie podejście jest wygodne, bowiem termin „realizacja” to innymi słowy urzeczywistnienie, zastosowanie w praktyce, wprowadzenie w życie. Termin ten tłumaczony jest również jako spieniężenie. Realizacja praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych następuje w momencie, gdy podatnik otrzyma przychód z realizacji tych praw, a więc w chwili, kiedy środki pieniężne wpłynęły na jego konto. Powyższe odnosi się jednak do sytuacji, gdy użytkownik zdecydował się na wypłatę – realizację prawa, o jakim mowa w artykule – w formie waluty fiducjarnej.

W sytuacji zlecenia wypłaty – zrealizowania instrumentu pochodnego nabytego od FutureNet – w formie waluty wirtualnej (zgodnie z dyspozycją), także ma miejsce realizacja praw, powstaje przychód, ale przybiera on postać transferu na wskazany portfel określonej liczby jednostek kryptowalut.

 

Koszty

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Wśród tych kosztów są zatem wydatki, jakie poniesiono na zakup instrumentu pochodnego od FutureNet.

 

Oznacza to zatem, że wszelkie wartości – czy to w walucie fiducjarnej, czy w walucie wirtualnej – „przelane” lub wysłane do FutureNet są kosztem uzyskania przychodu dla źródła przychodów, ale w zakresie odrębnego i samodzielnego źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, o jakich mowa w art. 17 ustawy o PIT.

 

Przykład użytkownika FutureNet.

Janek rejestruje się w FutureAdPro i kupuje 100 paczek. Kowalski – ponieważ jedna paczka kosztowała 50 $ – wydał razem 5000 $ w styczniu 2018 r.

Każda zarabia 1% dziennie. 5% z zysków wypracowanych przez paczki automatycznie system przenosi do matrycy, aż uzbiera się kwota w wysokości pakietu, którego Janek jeszcze nie ma (10$, 25$, 50$,100$). Kiedy Jankowi uzbierała się kwota w wysokości 100$, więc system za niego, automatycznie robi upgrade na ten pakiet. Janek miał już wcześniej kupiony pakiet za 10$, 25$ i 50$ ponieważ wie, że w matrycy zarabia także na osobach zaproszonych do FutureNet przez jego sponsorów. Gdyby nie miał już wcześniej kupionych jakichkolwiek pakietów to nie zarobiłby na wprowadzonych przez sponsorów. Janek teraz zarobi na każdym kto także ma pakiet 100$ i znajduje się nad nim w wymuszonej matrycy trójkowej.

W połowie czerwca 2018 r. Janek zobaczył na koncie FutureNet, że aktualne saldo przysługujących mu z tytułu posiadanych instrumentów pochodnych niestandaryzowanych wynosi: 6000$.

Janek postanowił, że:

 • 5000 $ wypłaci sobie na konto bankowe;
 • 1000 $ spienięży w ten sposób, iż na portfel na giełdzie X prześle sobie równowartość tejże kwoty w FutureCoinach.

Następnie Janek pod koniec grudnia 2018 r. zobaczył, że jego FutureCoiny są warte 1200$, więc je sprzedał.

Sytuacja podatkowa Janka:

 • w zakresie przychodów z zysków kapitałowych Janek musi wykazać przychody w wysokości 6000 $, a koszty w wysokości 5000 $;
 • w zakresie przychodów z innych praw majątkowych (kryptowaluty Futurecoiny) Janek powinien wykazać koszty w wysokości 1000 $ i przychód w wysokości 200 $.

 

Janek łącznie – w dwóch odrębnych deklaracjach – wykaże 1200 $ dochodu. Co interesujące, w odniesieniu do dochodu uzyskanego z tytułu zbycia FutureCoinów zapłaci podatek według skali 18 % z 200 $ (zakładając, że nie przekroczył progu podstawy opodatkowania, o jakiej mowa w art. 27 ust. 1 o PIT), z kolei w zakresie dochodu z FutureNet zapłaci podatek według skali 19 % od kwoty 1000 $.

 

Dokumentowanie – przykład Janka.

            Janek aby się rozliczyć dysponował:

 • potwierdzeniem przelewu wychodzącego na FutureNet kwoty 5.000 $;
 • potwierdzeniem przelewu przychodzącego od FutureNet na kwotę 5.000$;
 • potwierdzeniem wpływu na portfel giełdy puli FutureCoinów zakupionej w czerwcu 2018 r. (na podstawie historii z giełdy);
 • historią z giełdy, z której wynikało kiedy i jakich transakcji dokonał w grudniu 2018 r. (w przykładzie jedna transakcja).

 

Biuro Rachunkowe TAXO na podstawie takich dokumentów i dowodów przygotowało rozliczenie dla Janka.

 

            Właściwym formularzem do rozliczania opisanych powyżej przychodów – w zakresie relacji z FutureNet – będzie PIT-38 i rubryka „inne przychody” w części C, albowiem Użytkownik nie otrzyma formularza PIT-8C od FutureNet. Z kolei w zakresie rozliczenia przychodów i kosztów uzyskania przychodu w zakresie obrotu kryptowalutami (w tym nabytymi w ramach realizacji instrumentu pochodnego od FutureNet) to zastosowanie znajduje formularz PIT-36 i rubryka „Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy.

 

Dodatkowe uwagi i zastrzeżenia.

 

Przedstawione powyżej rozważania dotyczą pierwszego etapu rozliczania osób, które osiągały przychody z FutureNet. Podkreślić należy, że przedstawiony pogląd jest niezależną opinią, wykonaną przy najwyżej staranności oraz w dobrej wierze.

 

Drugim etapem – całkowicie niezależnym od pierwszego – są standardowe operacje na giełdach kryptowalutowych jakie osoby, które zainwestowały w FutureNet dokonywała z udziałem kryptowalut „wypłaconych” tytułem realizacji przedstawionego instrumentu pochodnego. Te jednak operacje są już przychodem z tzw. innych praw majątkowych, rozliczanych na takich zasad, jak czyniono to rok temu za 2017 r. Biuro Rachunkowe TAXO przedstawiło szereg artykułów dotyczących tego, w jaki sposób takie rozliczenie powinno nastąpić, stąd odsyła się osoby zainteresowane do ich treści.

 

Wszystkich zainteresowanych tego typu rozliczeniem zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Używamy cookies na naszej stronie.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.