COVID I PODATKI | TAXO - Twoje nowoczesne biuro rachunkowe

COVID – PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatkach lokalnych w związku z korona wirusem.

 

Opublikowano wyjaśnienie w sprawie ulg w spłacie zobowiązań wynikających z podatków lokalnych w świetle epidemii. Ministerstwo Finansów zaproponowało ulgi w związku z przedłużającą się epidemią koronawirusa. Dotyczą one spłaty podatków lokalnych czyli podatku rolnego, leśnego, od środków transportu, posiadania psów, spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości.

W świetle prawa unijnego, pomoc publiczna to wszelkiego rodzaju wsparcie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jeśli pomoc ta spełnia poniższe warunki. Pomoc ta musi być udzielana przez państwo lub ze środków państwowych, ponadto przedsiębiorca otrzyma przysporzenie dla firmy na warunkach korzystniejszych niż oferty rynkowe i może przybrać ono formę środków przekazanych przedsiębiorcy lub wszelkiego rodzaju ulg jakimi zostanie objęty. Wsparcie w świetle prawa unijnego ma być selektywne w takim rozumieniu, że uprzywilejowuje określonego przedsiębiorcę, określoną grupę przedsiębiorców lub produkcję wyznaczonego towaru. Ponadto wsparcie tego typu zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencyjności i wpływa bezpośrednio na wymianę handlową między państwami Unii Europejskiej.

 

Pomoc w formie ulg podatkowych stanowi pomoc publiczną, ponieważ spełnia przesłanki wymagane przez prawo. Rozpatrzenie wniosku o zastosowanie ulg podatkowych, złożonego przez podatnika będącego przedsiębiorcą generalnie będzie więc kwalifikowane jako pomoc publiczna.

Przyjęcie pomocy przez przedsiębiorcę, którzy poniósł szkody w związku z epidemią koronawirusa nie wyklucza  możliwości skorzystania z innych form pomocy. Nie wyklucza się możliwości korzystania z pomocy na podstawie dotychczasowych instrumentów pomocowych, zwłaszcza pomocy udzielanej na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) (rozporządzenie Komisji 1407/2013). Przedsiębiorca może również skorzystać z pomocy w postaci krajowych albo gminnych programów pomocowych stanowiących formę pomocy de minimis. Podatnik może więc wybrać jedną z podstaw prawnych pomocy lub skorzystać z nich obu. Pomoc przyznawana w ramach środka – Tymczasowe ramy kumuluje się z pomocą państwa przyznaną na podstawie innych podstaw prawnych, oraz z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów.

W dniu 31 marca 2020 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568). Ustawą tą wprowadzono wiele rozwiązań w celu złagodzenia skutków pandemii wywołanej koronawirusem. W ustawie przewiduje się również rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości.

Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami:

1) rada gminy może wprowadzić, w postaci uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (dodany art.15p w ustawie o COVID-19),

2) rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Dalsze informacje:

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej art. 107 ust. 1

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  art. 67a i 67b

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) art. 107 i 108

Rozporządzenie Komisji nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

KOMUNIKAT INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, Komunikat Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19,

(2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.) (Tymczasowe ramy),

 

Używamy cookies na naszej stronie.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.